Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15927-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730315
Katalogové èíslo 87603
Název dokumentu Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení
Anglický název Hygrotermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 4: Hourly data for assesing the annual energy use for heating and cooling (ISO 15927-4:2005)
Datum vydání 01.02.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 07.060 - Geologie. Meteorologie. Hydrologie
91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 15927-42005
ISO 15927-42005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75293ČSN EN ISO 15927-4 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 15927-4 Tato část ISO 15927 specifikuje metodu konstrukce referenčního roku z hodinových hodnot příslušných meteorologických dat vhodných pro posuzování průměrné roční energie pro vytápění a chlazení. Jiné referenční roky reprezentující průměrné podmínky mohou být tvořeny pro zvláštní účely. Postupy v této části ISO 15927 nejsou určeny pro konstrukci extrémních nebo semi-extrémních roků a nejsou vhodné např. pro posuzování poškození vlhkostí nebo průměrných potřeb energie v extrémně chladném období roku. Meteorologické přístroje a způsob pozorování jsou specifikovány metodikami podle Světové meteorologické organizace. Oproti původní normě jsou v této normě provedeny změny textu vyplývající z upřesnění překladu anglického textu, včetně upřesnění terminologie. Text byl upraven na základě poznatků ČHMÚ, který tuto normu použil v praxi. Do této normy byla doplněna národní příloha.