Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6056
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736056
Katalogové èíslo 87599
Název dokumentu Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
Anglický název Parking areas for road vehicles
Datum vydání 01.03.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080 - Pozemní komunikace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31180ČSN 73 6056 1987
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 73 6056 Tato norma platí pro navrhování nových odstavných a parkovacích ploch, změny dokončených staveb, změny v užívání staveb a obdobně pro rekonstrukce (především pro osobní vozidla, dále také pro nákladní vozidla, autobusy, motocykly a jízdní kola). Přiměřeně platí pro ostatní kategorie vozidel (stavební stroje apod.). Tato norma platí pro navrhování odstavných a parkovacích stání na veřejně přístupných pozemních komunikacích, samostatných venkovních parkovacích plochách a společně s ČSN 73 6058 pro navrhování jednotlivých, řadových a hromadných garáží. Při navrhování parkovacího stání pro ostatní kategorie vozidel (stavební stroje apod.) a parkovacího stání k soukromému použití na neveřejně přístupném pozemku se postupuje následovně: - parametry, které mají vliv na bezpečnost silničního provozu a ochranu zdraví jejich uživatelů (rozhledové poměry na dopravním připojení, protipožární ochrana, apod.), se navrhují podle této normy; - prostorové uspořádání parkovacího stání a příjezdové komunikace lze v odůvodněných případech přizpůsobit místním podmínkám. U staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracována před účinností této normy, se postupuje podle dosavadních předpisů. U staveb, na které nebylo požádáno o územní rozhodnutí do 30. června 2011, se projektová dokumentace přepracuje podle této normy.