Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6221
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736221
Katalogové èíslo 87548
Název dokumentu Prohlídky mostů pozemních komunikací
Anglický název Inspection of Road Bridges
Datum vydání 01.03.2011
Datum ukonèení platnosti 01.02.2018
Datum úèinnosti 01.04.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.040 - Mosty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
92655ČSN 73 6221 2011Opr.101.02.2018
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19737ČSN 73 6221 1996
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503942ČSN 73 6221 2018
Anotace

ČSN EN 73 6221 Norma platí pro prohlídky trvalých i zatimních mostů a lávek, po nichž je vedena pozemní komunikace a/nebo tramvajová, trolejbusová nebo speciální dráha (např. metro nebo lanová dráha), nebo na nichž je zřízeno jiné prostranství sloužící jako pozemní komunikace (např. parkoviště). Norma platí i pro prohlídky mostů sdružených a přiměřeně objektů s konstrukcí mostům podobnou, dále stavební části tunelů, migračních objektů, galerií, opěrných zdí, protihlukových stěn, portálů, mýtných bran a propustků na pozemních komunikacích a dále pro podjezdy a podchody pozemních komunikací, tramvajových, trolejbusových nebo speciálních drah a konstrukce, jež zasahují do prostoru vyhrazeného těmto komunikacím např. technologické mosty, návěstní lávky, ochranná zařízení pod lanovkami, městské brány a pod. Pod pojmem most se v této normě rozumějí všechny trvalé i zatimní mosty na pozemních komunikacích, tramvajových, trolejbusových nebo speciálních drahách, lávky pro chodce a cyklisty na pozemních komunikacích a mostům podobné konstrukce, pokud se v jednotlivých článcích normy nestanoví jinak (dále "mosty").