Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 30-1-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 061410
Katalogové èíslo 87535
Název dokumentu Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost
Anglický název Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
Datum vydání 01.01.2011
Datum ukonèení platnosti 01.06.2011
Datum úèinnosti 01.02.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.040.20 - Kuchyňské sporáky, pečicí trouby a podobná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 30-1-1+A12010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83271ČSN EN 30-1-1 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88196ČSN EN 30-1-1+A2 2011
Anotace

ČSN EN 30-1-1+A1 Tato evropská norma stanovuje konstrukční a provozní požadavky, jakož i metody zkoušek a požadavky na bezpečnost a značení volně stojících a vestavných varných spotřebičů na plynná paliva pro domácnost podle 4.1 a v souladu s kategoriemi specifikovanými v 4.2. Platí pro typy spotřebičů, které jsou definovány v kapitole 3 a které patří do příslušných skupin definovaných v 4.3. Není-li stanoveno jinak, norma platí pro uvedené spotřebiče nebo jejich funkční uzly, ať jsou volně stojící, nebo tvoří součást spotřebiče, a to i tehdy, jestliže jiné topné funkční uzly spotřebiče využívají elektrickou energii (např. kombinovaný sporák na plynná paliva a elektrickou energii). Norma stanovuje rovněž požadavky na elektrickou bezpečnost zařízení zabudovaného ve spotřebiči v souvislosti se spalováním plynného paliva. Norma však nestanovuje požadavky týkající se elektrické bezpečnosti elektrických funkčních uzlů nebo jejich příslušného zařízení. Tato evropská norma platí pouze pro zkoušení typu.