Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15251
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 127028
Katalogové èíslo 87428
Název dokumentu Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky
Anglický název Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings- addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics
Datum vydání 01.02.2011
Datum ukonèení platnosti 01.02.2020
Datum úèinnosti 01.03.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.01 - Instalace v budovách obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 152512007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79424ČSN EN 15251 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508558ČSN EN 16798-1 2020
Anotace

ČSN EN 15251 Tato norma vymezuje, jakým způsobem lze stanovit a použít návrhová kritéria pro dimenzování systémů. Norma určuje, jak stanovit a definovat hlavní parametry, které se používají jako vstupní informace pro výpočet energetické náročnosti budovy a dlouhodobé hodnocení vnitřního prostředí. V neposlední řadě norma určuje parametry použité pro sledování a zobrazování vnitřního prostředí, které doporučuje směrnice o energetické náročnosti budov. V závislosti na typu budovy, uživatelích, typu klimatu a národních rozdílů mohou být použity různé kategorie kritérií. Norma specifikuje několik různých kategorií vnitřního prostředí, které mohou být vybrány pro upravovaný prostor k celkovému ročnímu hodnocení vnitřního prostředí.