Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61108-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367824
Katalogové èíslo 87421
Název dokumentu Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 3: Přijímací zařízení systému Galileo - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
Anglický název Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Global navigation satellite systems (GNSS) - Part 3: Galileo receiver equipment - Performance requirements, methods of testing and required test results
Datum vydání 01.01.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.020.70 - Navigační a kontrolní a řídicí zařízení lodí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61108-32010
IEC 61108-32010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61108-3 Tato norma specifikuje minimální funkční požadavky, technické charakteristiky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek palubního přijímacího zařízení systému Galileo založeného na rezoluci IMO MSC.233(82), jež využívá signály Globálního navigačního družicového systému Galileo pro určení polohy. Norma bere v úvahu všeobecné požadavky uvedené v rezoluci IMO A.694(17) a požadavky související s normou IEC 60945. Pokud se požadavky v této normě liší od IEC 60945, pak požadavky této normy mají přednost. Kde to přichází v úvahu, norma také přihlíží k požadavkům na znázorňování navigačních informací na lodním navigačním displeji, jak jsou uvedeny v rezoluci IMO MSC.191(79), a souvisí s normou IEC 62288. Popis Základní služby (Open Service - OS) Galileo a Služby "kritické" z hlediska bezpečnosti (Safety of Life Service - SoL) je uveden v dokumentech OS SIS ICD a SoL SIS ICD (viz bibliografie této normy). Tato norma pro přijímač platí pro navigaci v mezinárodních vodách pro službu OS a pro službu SoL u vjezdů do přístavů, při přibližování k přístavům a v pobřežních vodách, jak je definována v rezoluci IMO A.953(23).