Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61508-5 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 180301
Katalogové èíslo 87389
Název dokumentu Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti
Anglický název Functional safety of electrical/electronic/programable electronic safety related systems - Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels
Datum vydání 01.01.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61508-52010
IEC 61508-52010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61508-5 ed. 2 Tato část souboru norem poskytuje informace nutné pro základní koncepty rizika a vztahu rizika k integritě bezpečnosti (viz příloha A); několik metod, které umožní určit úrovně integrity bezpečnosti E/E/EP systémů se vztahen k bezpečnosti (viz přílohy C, D, E, F a G). Vybraná metoda bude záviset na oblasti použití a zva-žovaných zvláštních okolnostech. Přílohy C, D, E, F a G ilustrují kvantitativní a kvalitativní přístupy a byly zjednodušeny, aby ilustrovaly zásadní principy. Tyto přílohy byly zahrnuty, aby ilustrovaly základní principy řady metod, ale nejsou celkovým výčtem. Úmysly použít metody uvedené v těchto přílohách musí vzít v úvahu citovaný zdrojový materiál.