Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 9010
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 739010
Katalogové èíslo 87248
Název dokumentu Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany
Anglický název Designing and construction of civil protection structures
Datum vydání 01.12.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.200 - Nehody. Zábrana nehod
93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73325ČSN P 73 9010 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 9010 Tato norma platí pro navrhování a výstavbu stálých tlakově odolných úkrytů, stálých tlakově neodolných úkrytů, chráněných pracovišť, malokapacitních úkrytů, speciálních úkrytů a staveb pro dekontaminaci. Stanovuje technické parametry požadované pro stavební a technologickou část těchto staveb z hlediska ochrany obyvatelstva. Uvedené stavby se navrhují pro běžný provoz podle obecně platných předpisů pro navrhování.