Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14490
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731055
Katalogové èíslo 86829
Název dokumentu Provádění speciálních geotechnických prací - Hřebíkování zemin
Anglický název Execution of special geotechnical works - Soil nailing
Datum vydání 01.10.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 144902010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14490 1.1 Tato evropská norma stanoví všeobecné zásady na provádění, zkoušení, dozor a monitoring hřebíkovaných zemin. 1.2 Hřebíkování zemin je konstrukční technologie používaná pro zvýšení/udržení stability zemního masivu vložením výztužných prvků (zemních hřebíků). Typické příklady hřebíkování zemin jsou uvedeny v příloze A. 1.3 Rozsah použití hřebíkování zemin podle této evropské normy zahrnuje instalaci a zkoušení zemních hřebíků a souvisící činnosti požadované při zajišťování stability stávajících a nových zářezů a zemních svahů, stávajících opěrných konstrukcí, násypů, stávajících tunelů a čeleb nových tunelů v zeminách. 1.4 Hřebíkování zemin může být použito jako součást hybridní konstrukce. Tato evropská norma se týká pouze aspektu hřebíkování zemin v těchto konstrukcích. 1.5 Technologie jako je vyztužování zemin svislými prvky (štětové stěny, vrtané nebo ražené piloty nebo další prvky) a stabilizace horninovými svorníky, předpínanými zemními kotvami nebo tahovými pilotami nejsou zahrnuty v této evropské normě. 1.6 Praktická hlediska hřebíkování zemin a hlediska návrhu, trvanlivosti a zkoušení jsou v informačních přílohách A, B a C.