Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 1928
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441352
Katalogové èíslo 86792
Název dokumentu Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti
Anglický název Solid mineral fuels - Determination of gross calorific value by the bomb calorimetric method, and calculation of net calorific value
Datum vydání 01.10.2010
Datum ukonèení platnosti 01.09.2021
Datum úèinnosti 01.11.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 19282009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
42115ČSN ISO 1928 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512904ČSN ISO 1928 2021
Anotace

ČSN ISO 1928 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení spalného tepla tuhých paliv při konstantním objemu a referenční teplotě 25°C v kalorimetru s tlakovou nádobou, kalibrovanou spálením certifikované kyseliny benzoové. Obecné zásady a postupy pro kalibraci a testování paliva jsou uvedeny v hlavním textu, zatímco ty, které se vztahují na použití specifického typu kalorimetrického přístroje, jsou popsány v přílohách A až C. Příloha D obsahuje seznam a návody na provádění kalibrace a zkoušek s palivem při použití specifických typů kalorimetrů. Příloha E udává příklady pro ilustraci některých výpočtů.