Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0833
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730833
Katalogové èíslo 86662
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
Anglický název Fire protection of buildings - Buildings for dwelling and lodging
Datum vydání 01.09.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220 - Ochrana proti ohni
91.040.30 - Stavby pro bydlení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
92238ČSN 73 0833 2010Z1
509107ČSN 73 0833 2010Z2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18390ČSN 73 0833 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0833 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových objektů, pro projektování změn staveb stávajících objektů a prostorů určených k bydlení nebo ubytování a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují stávající objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory pro bydlení a ubytování, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Tato norma neplatí pro lůžková zdravotnická zařízení, prostory v dětských domovech pro děti do 3 let a prostory v budovách pro bydlení a ubytování, funkčně nesouvisející s bydlením nebo ubytováním (prostory společenské, stravovací, administrativní, skladovací apod.) s výjimkou prostorů uvedených v 3.3. Tato norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory pro bydlení a ubytování v návaznosti na ČSN 73 0810:2009 a ČSN 73 0802:2009, která platí i pro uvedené objekty a prostory, pokud nejsou zpřesněny specifickými požadavky této normy.