Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2340 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332340
Katalogové èíslo 86436
Název dokumentu Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin
Anglický název Electrical apparatus for use in areas endangered by fire or explosion of explosive substances
Datum vydání 01.08.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
95147ČSN 33 2340 ed. 2 2010Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
2606ČSN 33 2340 1979
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2340 Norma stanoví požadavky, které jsou doplňující k základním požadavkům na elektrickou bezpečnost, požadavky pro výběr elektrických zařízení a přístrojů a pomocných zařízení, a pro instalace elektrických zařízení tak, aby bylo zajištěno bezpečné použití v prostorech, ve kterých se vyrábějí, zpracovávají, skladují a testují výbušniny. Použití elektrického zařízení v prostředí, které může obsahovat rovněž hořlavé plyny a/nebo hořlavé prachy, ať již současně nebo odděleně, vyžaduje dodatečná ochranná opatření, která nejsou v rozsahu platnosti této normy (viz ČSN EN 60079-14). Norma obsahuje především požadavky na technické provedení elektrických zařízení, které chrání zařízení proti vnikání prachu nebo má nedostatečnou energii pro způsobení vznícení a zajišťuje omezení povrchové teploty. Pokud elektrické zařízení musí být vyhovující pro další podmínky okolí, například ochranu proti vnikání vody a odolnost proti korozi, mohou být nutné dodatečné metody ochrany. Použitá metoda nemá nepříznivě ovlivňovat neporušenost závěru. Požadavky této normy platí pouze pro použití elektrických zařízení v normálních nebo téměř normálních atmosférických podmínkách. Pro jiné podmínky mohou být nutná dodatečná opatření. Například, většina materiálů může reagovat odlišně (např. prudce hořet), pokud je atmosféra obohacena kyslíkem. Další opatření mohou být rovněž nutná při použití elektrických zařízení v extrémních tepelných a tlakových podmínkách. Tato opatření jsou mimo rozsah platnosti této normy. Požadavky uvedené v této normě jsou doplňkové a nenahrazují žádné požadavky, které platí pro elektrická zařízení a instalace v prostorech bez nebezpečí výbuchu. Norma neplatí pro laboratoře a zkušebny výbušnin, kde je bezpečnost zajištěna provozně bezpečnostním řádem a speciálně školeným personálem. Norma platí pro místnosti, budovy, provozovny a sklady pro výrobu nebo skladování výbušnin, jejichž projekt byl zahájen po vydání této normy. Rozpracované projekty nových zařízení se mohou dokončit a podrobit revizi podle předchozího vydání normy. Elektrická zařízení zhotovená a provozovaná podle dříve platných norem, nesplňující požadavky těchto předpisů, je možno provozovat podle schválené dokumentace. Revize se provádí podle předpisů platných v době uvedení do provozu.