Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60332-3-22
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347107
Katalogové èíslo 86387
Název dokumentu Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A
Anglický název Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A
Datum vydání 01.07.2010
Datum ukonèení platnosti 17.08.2021
Datum úèinnosti 01.08.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.40 - Zápalnost a hořlavost materiálů a výrobků
29.060.20 - Elektrické kabely
33.180.10 - Optická vlákna a kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60332-3-222009
IEC 60332-3-222000
IEC 60332-3-22/A12008
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
507290ČSN EN 60332-3-22 2010Z117.08.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63027ČSN EN 50266-2-2 2001
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507289ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 2019
Anotace

ČSN EN 60332-3-22 Tato norma stanovuje zkušební metody pro posouzení vertikálního šíření plamene na svislém svazku vodičů nebo kabelů, elektrických nebo optických, za definovaných podmínek. Zkouška je určena pro typové schvalovací zkoušení. Tato část normy zahrnuje kategorii A a platí pro silové kabely nainstalované na zkušebním žebříku tak, aby se dosáhlo celkového jmenovitého objemu nekovového materiálu 7 litrů na jeden metr zkušebního vzorku. Doba přiložení plamene je 40 minut. Tento způsob montáže používá přední stranu žebříku. Pro kabely s vodičem o průřezu větším než 35 mm2 se podle počtu požadovaných zkušebních kusů kabelu použije standardní nebo široký žebřík, pro vodič s průřezem rovným nebo menším než 35 mm2 se použije standardní žebřík. Tato kategorie je určena pro všeobecné použití tam, kde se požaduje vyhodnocení velkých objemů nekovových materiálů