Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 1201
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731201
Katalogové èíslo 86363
Název dokumentu Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb
Anglický název Design of concrete structures of buildings
Datum vydání 01.09.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.40 - Betonové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 1201 Tato norma uvádí doplňující ustanovení při navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb s přihlédnutím k evropské normě ČSN EN 1992-1-1 a to v oblastech: - stanovení rozměrů dilatačních celků pozemních staveb; - redistribuce sil a momentů v železobetonových spojitých nosnících a nosníkových deskách; - navrhování úchytů pro manipulaci s dílci; - doplnění ustanovení pro mezní přetvoření; - navrhování deskových konstrukcí nosných ve dvou směrech; - doplnění ustanovení pro prefabrikované betonové dílce a montované konstrukce; - doporučení pro přepočet betonových konstrukcí vyztužených výztuží s hladkým povrchem.