Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61935-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347750
Katalogové èíslo 86127
Název dokumentu Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 1: Instalovaná symetrická kabeláž specifikovaná v souboru norem EN 50173
Anglický název Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in the standards series EN 50173
Datum vydání 01.06.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61935-12009
IEC 61935-12009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75698ČSN EN 61935-1 ed. 2 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61935-1 ed. 3 Tato norma specifikuje postupy referenčních měření parametrů kabeláže a požadavky na přesnost terénních zkoušečů pro měření parametrů kabeláže identifikovaných v souboru EN 50173. Tato norma neplatí pro EN 50173-4. Tato norma se použije, pokud jsou kabelové sestavy zkonstruovány z kabelů splňujících soubor norem IEC 61156 a ze spojovacích prvků specifikovaných v souboru norem IEC 60603-7 nebo IEC 61076 3 104 a IEC 61076-3-110. V případě, kdy kabely a/nebo konektory nesplňují tyto normy, se mohou požadovat další zkoušky. Postupy referenčních laboratorních měření na topologiích kabeláže jsou specifikovány v kapitole 4 této normy. V některých případech lze tyto postupy použít v terénu. Popisy a požadavky pro terénní měření jsou specifikovány v kapitole 5. Funkční požadavky na terénní zkoušeče a postupy pro ověření funkčnosti jsou specifikovány v kapitole 6. Tato norma se vztahuje na vlastnosti kabeláže 100 . Pro kabeláž 120 nebo 150 platí stejné zásady, ale měřicí systém má odpovídat úrovni jmenovité impedance. Typy terénních zkoušečů zahrnují certifikaci, kvalifikaci a ověřování. Certifikační zkoušení se provádí pro přísné potřeby obchodních/průmyslových staveb podle této normy. Kvalifikační zkoušení je popsáno v IEC 61935-3. Kvalifikační zkoušení určuje, zda kabeláž bude podporovat určité síťové technologie Kvalifikační zkoušeče nemají odvoditelnou přesnost podle národních norem a poskytují jistotu, že specifické aplikace budou fungovat. Ověřovací zkoušeče pouze ověřují konektivitu. V celé normě se předpokládá 4párová kabeláž. Zkušební postupy popsané v této normě se mohou rovněž použít pro hodnocení 2párové symetrické kabeláže. Avšak 2párové kabelážní spoje, které sdílejí stejný plášť s ostatními spoji, se zkoušejí jako 4párová kabeláž.