Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 5115
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 755115
Katalogové èíslo 85839
Název dokumentu Jímání podzemní vody
Anglický název Ground water abstraction
Datum vydání 01.06.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)
13.060.10 - Voda z přírodních zdrojů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
91779ČSN 75 5115 2010Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
5580ČSN 73 6615 1980
32171ČSN 75 5115 1993
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 5115 Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a provoz nových nebo rekonstruovaných jímacích objektů a jímacích zařízení prosté podzemní vody. Jímání podzemní vody se navrhuje na základě výsledků hydrogeologického průzkumu. Výsledky hydrogeologického průzkumu musí poskytovat komplexní geologický podklad pro zpracování projektu výstavby jímacího zařízení včetně případné technologie úpravy jímané podzemní vody a návrhu režimu využívání vodního zdroje, popř. vodního útvaru. Mají-li být průzkumné objekty provedené v rámci hydrogeologického průzkumu (např. vrty, šachtice, apod.) využity k následnému vybudování jímacího zařízení, je třeba při jejich hloubení a vystrojení postupovat v souladu s ustanoveními této normy.