Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 7404-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441345
Katalogové èíslo 85836
Název dokumentu Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu
Anglický název Methods for the petrographic analysis of coals - Part 5: Method of determining microscopically the reflectance of vitrinite
Datum vydání 01.05.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 7404-52009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
26597ČSN ISO 7404-5 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 7404-5 Petrografické analýzy byly mezinárodně uznány jako významné v souvislosti s genezí, vertikálními a příčnými změnami, kontinuitou, metamorfózou a využitím uhlí. Mezinárodní komise pro uhelnou a organickou petrologii (ICCP) vypracovala doporučení pro názvosloví a analytické metody a vydala obsáhlý slovník, popisující charakteristiky širokého rozsahu uhlí, který je průběžně aktualizován. Text v této části ISO 7404 v podstatě souhlasí s textem slovníku a zahrnuje četné užitečné poznámky, navržené členy ICCP a členy ISO/TC 27 Tuhá paliva. Tato část ISO 7404 specifikuje metodu mikroskopického stanovení odraznosti složky vitrinitu v imersním oleji na vyleštěných površích uhlí. Metoda je použitelná buď na uhlí z jednotlivých slojí, nebo směsi uhlí a pokrývá celý rozsah nízko, středně a vysoce prouhelněných uhlí. Měření odraznosti vitrinitu může být použito k charakterizaci jednotlivých složek tvořících směsi. Měření může být provedeno k opravě procenta vitrinitu každé složky ve směsi nebo k určení poměru složek směsi, zvláště když složky mají rozdílný obsah vitrinitu. Tato metoda nutně vyžaduje určení vitrinitu operátorem. Předmětem této části ISO 7404 nejsou měření odraznosti na vitrinitu získaná vyhodnocením výsledků z automatického systému.