Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1494+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270810
Katalogové èíslo 85727
Název dokumentu Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení
Anglický název Mobile or movable jacks and associated lifting equipment
Datum vydání 01.04.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.99 - Ostatní zdvihací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1494+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83171ČSN EN 1494+A1 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1494+A1 Tato evropská norma specifikuje technické bezpečnostní požadavky a opatření na mobilní a přemístitelné zvedáky (viz 3.6) a souvisící zdvihací zařízení. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími vztahujícími se k mobilním nebo přemístitelným zvedákům a souvisícím zdvihacím zařízením, pokud jsou používány zamýšleným způsobem a při podmínkách předpokládaných výrobcem. Tato norma specifikuje vhodná technická opatření, která eliminují nebo snižují rizika, způsobená významnými nebezpečími. Tato norma platí pro zdvihací zařízení (viz 3.1), která jsou mobilní nebo přemístitelná a jsou navržena k provozu se zatížením, provozovaná buď samostatně, nebo v součinnosti k částečnému nebo celkovému zvedání a spouštění břemen, nebo vozidel v jednom nebo více zdvihacích bodech (s výjimkou zvedání osob), kde není povolena práce pod zvedaným břemenem bez dalších prostředků zajišťujících břemeno v odpovídající poloze.