Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0020
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730020
Katalogové èíslo 85549
Název dokumentu Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd
Anglický název Terminology of structural reliability
Datum vydání 01.04.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.080 - Stavební konstrukce
93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31016ČSN 73 0020 1990
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0020 Tato norma uvádí základní termíny z oblasti spolehlivosti stavebních konstrukcí a jejich definice. Je platná pro použití v technických normách, technické dokumentaci, technické literatuře apod. Termíny jsou řazeny podle věcné příslušnosti a jsou rozděleny do jednotlivých částí - základní termíny, návrh, poruchy, spolehlivost, mezní stavy, návrhové situace, životnost, materiál a základová půda, zatížení, účinky zatížení. České termíny jsou doplněny o ekvivalentní anglické, francouzské a německé termíny.