Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 5201
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 755201
Katalogové èíslo 85515
Název dokumentu Navrhování úpraven vody
Anglický název Design of drinking water treatment plants
Datum vydání 01.04.2010
Datum ukonèení platnosti 01.05.2023
Datum úèinnosti 01.05.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.20 - Pitná voda
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16397ČSN 75 5201 1994
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
516773ČSN 75 5201 2023
Anotace

ČSN 75 5201 Tato norma platí pro navrhování a rekonstrukci úpraven vody, jejichž účelem je upravit vodu odebranou z přírodních i umělých zdrojů na vodu pitnou. Provozně neodzkoušené technologické procesy musí být pro každý konkrétní případ úpravy vody poloprovozně odzkoušeny tak, aby bylo možno z takto získaných údajů odvodit veškeré potřebné návrhové parametry. Obecně je však nezbytné, aby výsledný návrh technologie úpravy vody vycházel z podrobné rozvahy o použití vhodných technologických procesů, které mohou buď samostatně, nebo ve vzájemné návaznosti dosáhnout požadovaného cíle. Toho je možné dosáhnout v rámci předprojektové přípravy zejména poloprovozním modelováním. Návrh vhodné technologie musí vycházet z poloprovozních zkoušek, se souhlasem investora je možné založit technologický návrh jen na zkušenosti z úpravy analogických typů vod.