Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62386-206
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360540
Katalogové èíslo 85502
Název dokumentu Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 206: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Konverze digitálního signálu na stejnosměrné napětí (zařízení typ 5)
Anglický název Digital addressable lighting interface - Part 206: Particular requirements for control gear - Conversion from digital signal into d. c. voltage (device type 5)
Datum vydání 01.03.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.140.50 - Osvětlovací systémy
29.140.99 - Ostatní normy týkající se světelných zdrojů
35.240.99 - Aplikace informační technologie v ostatních oblastech
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62386-2062009
IEC 62386-2062009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62386-206 Tato mezinárodní norma stanovuje protokol a zkušební postupy pro ovládání elektronických ovládacích zařízení, připojených ke konverzi digitálního signálu na stejnosměrné napětí.