Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 4306
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 754306
Katalogové èíslo 85281
Název dokumentu Hydromeliorace - Závlahové potrubí a trubní sítě
Anglický název Amelioration - Irrigation pipeline and pipe networks
Datum vydání 01.03.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 65.060.35 - Zavlažovací a odvodňovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
32112ČSN 75 4306 1993
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 4306 Tato norma platí pro navrhování a výstavbu závlahových potrubí a trubních sítí. Nevztahuje se na povrchová potrubí podrobných závlahových zařízení, závlahová potrubí s průtokem o volné hladině (gravitační), potrubí a trubní sítě dopravující odpadní vody, tekuté odpady (kejdu, kal) a jiné nenewtonské tekutiny. Neplatí pro navrhování a výstavbu závlahových potrubí a trubních sítí ve svážných územích. V seizmických oblastech při navrhování závlahových potrubí a sítí je třeba dodržet zásady uvedené v ČSN EN 1998-1 a zejména v ČSN EN 1998-4. Na poddolovaném území je třeba zohlednit zásady uvedené v ČSN 73 0039.