Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0804
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730804
Katalogové èíslo 85255
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
Anglický název Fire protection of buildings - Industrial buildings
Datum vydání 01.02.2010
Datum ukonèení platnosti 01.01.2024
Datum úèinnosti 01.03.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.040.20 - Stavby pro obchod a průmysl
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
92265ČSN 73 0804 2010Z101.01.2024
96505ČSN 73 0804 2010Z201.01.2024
509105ČSN 73 0804 2010Z301.01.2024
510828ČSN 73 0804 2010Z401.01.2024
517966ČSN 73 0804 2010Z501.01.2024
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65529ČSN 73 0804 2002
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
517953ČSN 73 0804 ed. 2 2023
Anotace

ČSN 73 0804 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, jejich částí a prostorů určených pro výrobu a pro projektování změn staveb stávajících výrobních objektů ) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají územnímu nebo stavebnímu řízení. Pro projektování výrobních objektů a technologií, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušnin.