Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 598+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 138101
Katalogové èíslo 84948
Název dokumentu Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení
Anglický název Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications - Requirements and test methods
Datum vydání 01.02.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.10 - Železné a ocelové trubky
23.040.40 - Kovové fitinky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 598+A12009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80957ČSN EN 598 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 598+A1 Tato evropská norma stanovuje požadavky a příslušné metody zkoušek použitelné na trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a na jejich spoje pro zařízení, používané pro odvádění odpadních vod a splašků mimo stavby. Tato evropská norma platí pro trubky, tvarovky a příslušenství odlévané libovolným způsobem nebo vyráběné z odlitků jejich spojováním odpovídajícím způsobem v rozsahu jmenovitých světlostí od DN 80 do DN 2 000 včetně. Tato evropská norma stanovuje požadavky na materiál, rozměry a mezní úchylky, mechanické vlastnosti a normalizované povlaky trubek a tvarovek z tvárné litiny. Rovněž uvádí provedení požadavků na všechny části včetně spojů. Navrhované spoje a tvary těsnění jsou mimo rámec této evropské normy.