Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 2080
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038006
Katalogové èíslo 84916
Název dokumentu Kovové a jiné anorganické povlaky - Povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické povlaky - Slovník
Anglický název Metallic and other inorganic coatings - Surface treatment, metallic and other inorganic coatings - Vocabulary
Datum vydání 01.12.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.25 - Strojírenství (názvosloví)
25.220.40 - Kovové povlaky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 20802009
ISO 20802008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60240ČSN EN 12508 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 2080 Norma popisuje základní typy procesů povrchových úprav a poskytuje slovník, který definuje termíny týkající se těchto procesů. Při tom je kladen důraz na praktické používání v technologiích povrchových úprav kovů. Norma nezahrnuje základní termíny a definice vztahující se ke korozi a elektrochemickým postupům používaným v nauce o korozi, které jsou uvedeny v ČSN EN ISO 8044. Ve většině případů nejsou zahrnuty základní termíny, které mají v oboru povrchových úprav stejný význam jako v jiných odvětvích techniky a jsou definovány v příručkách a slovnících z oboru chemie a fyziky. Norma obsahuje české termíny a definice, anglické termíny a definice, francouzské a německé termíny a rejstříky ve všech čtyřech jazycích.