Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 1500 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341500
Katalogové èíslo 84547
Název dokumentu Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení
Anglický název Railway applications - Fixed installations - Basic rules for electric traction equipment
Datum vydání 01.12.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.280 - Elektrická trakční zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
89456ČSN 34 1500 ed. 2 2009Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18220ČSN 34 1500 1995
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 34 1500 ed. 2 Tato norma spolu s ČSN EN 50122-1 a s ČSN EN 50122-2 stanovuje základní a společné zásady pro projektování, stavbu, zkoušení, provoz, údržbu a rekonstrukci elektrických pevných trakčních zařízení. Tato norma platí pro: a) elektrická trakční zařízení elektrických drah elektrizovaných DC nebo AC trakční soustavou, u nichž jsou hnací vozidla napájena z trolejového vedení; b) elektrická trakční zařízení opraven, prohlídkových stanovišť, zařízení pro elektrické předtápění vlakových souprav apod. napájená z trolejového vedení; c) elektrická silová zařízení, která nejsou určena pro trakční účely, ale jsou napájena z pevných trakčních zařízení v rozsahu touto normou předepsaném; d) vodivé části v prostoru ohrožení trakčním vedením a v místech touto normou předepsaných; e) elektrická silová, zabezpečovací, sdělovací a jiná přenosová vedení a zařízení, která jsou vedena nebo umístěna na nosných konstrukcích trakčního vedení nebo v prostoru ohrožení trolejovým vedením.