Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10343
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420123
Katalogové èíslo 84422
Název dokumentu Oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictví - Technické dodací podmínky
Anglický název Steels for quenching and tempering for construction purposes - Technical delivery conditions
Datum vydání 01.12.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.10 - Tepelně zpracovatelné oceli
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 103432009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10343 Evropská norma EN 10343 specifikuje technické dodací požadavky pro výrobky z oceli (tyče, široká plochá ocel, za tepla válcovaný pás a plech a výkovky) určené pro použití ve stavebním průmyslu, vyrobeny z přímo kalitelných nelegovaných a legovaných ocelí k zušlechťování a dodávány v jednom ze stavů tepelného zpracování uvedených pro různé druhy výrobků. Oceli jsou všeobecně určené k výrobě zušlechtěných součástek, ale mohou se také použít ve stavu normalizovaném.