Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13460
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010662
Katalogové èíslo 84401
Název dokumentu Údržba - Dokumentace pro údržbu
Anglický název Maintenance - Documentation for maintenance
Datum vydání 01.11.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
03.080.10 - Průmyslové služby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 134602009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66251ČSN EN 13460 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13460 Údržba, jako jakákoliv jiná funkce v podniku, vyžaduje mít k dispozici vhodný tok informací mezi různými body vnitřní organizace a ostatními funkčními a organizačními jednotkami podnikání, aby byly splněny cíle a dosáhlo se přijatelných hodnot ukazatelů výkonnosti údržby. K tomu je nutné mít k dispozici vhodnou dokumentaci. V této evropské normě jsou specifikovány všeobecné směrnice pro technickou dokumentaci, která musí být dodávána s objektem nejpozději ještě před tím, než bude objekt připraven k uvedení do provozu, aby byla zajištěna jeho údržba, a pro dokumentaci informací, které musejí být zavedeny v etapě provozu objektu, aby byly zajištěny požadavky na údržbu. V normativní části této evropské normy je popsán seznam základních dokumentů pro údržbu a jsou podány informace o možném obsahu každého dokumentu. V informativních přílohách je popsána dokumentace pro údržbu s ohledem na funkce údržby, které jsou součástí systému jakosti daného podniku.