Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11612
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832749
Katalogové èíslo 84210
Název dokumentu Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni
Anglický název Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame
Datum vydání 01.09.2009
Datum ukonèení platnosti 01.01.2016
Datum úèinnosti 01.10.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.10 - Ochranné oděvy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 116122008
ISO 116122008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83086ČSN EN ISO 11612 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98906ČSN EN ISO 11612 2015
Anotace

ČSN EN ISO 11612 Tato mezinárodní norma stanoví technické požadavky oděvů vyrobených z ohebných materiálů, které jsou určeny k ochraně těla nositelů s výjimkou rukou, před teplem a/nebo ohněm. Pro ochranu hlavy a nohou nositelů spadají do rozsahu této mezinárodní normy pouze prvky ochranného oblečení, jako jsou kamaše, kukly a návleky, avšak u kukel nejsou uvedeny požadavky pro vybavení hledími štítů a respirátory. Technické požadavky uvedené v této mezinárodní normě platí pro oděvy, které by mohly být určeny pro široký okruh použití, kde jsou potřebné oděvy s vlastnostmi proti omezenému šíření plamene, a kde uživatel může být vystaven sálavému, konvekčnímu nebo kontaktnímu teplu nebo částicím rozstříknutého roztaveného kovu. Tato mezinárodní norma neplatí pro ochranné oděvy, které jsou určovány jinými mezinárodními normami, jako jsou oděvy pro hasiče budov a oděvy pro použití při svařování a podobných procesech.