Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 80416-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013765
Katalogové èíslo 84182
Název dokumentu Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci
Anglický název Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Part 1: Creation of graphical symbols for registration
Datum vydání 01.10.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.080.01 - Grafické značky obecně
01.080.20 - Grafické značky pro použití ve specifických zařízeních
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 80416-12009
IEC 80416-12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64722ČSN EN 80416-1 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 80416-1 ed. 2 Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci Tato část IEC 80416 - jako horizontální norma - poskytuje zásady a směrnice pro tvorbu grafických značek k registraci a specifikuje klíčové zásady a pravidla pro přípravu názvu, popisu a poznámek. IEC 80416-1 se vztahuje na grafické značky používané: - k identifikaci předmětů nebo jejich částí (například ovládačů nebo displejů); - k indikaci funkčních stavů nebo funkcí (například zapnuto, vypnuto, poplach); - k označení spojení (například svorek, místa s vyplněnou plochou); - k poskytnutí informací o balení (například označení obsahu, instrukce pro manipulaci); - k poskytnutí instrukcí o činnosti předmětů (například omezení v použití). IEC 80416-1 se nevztahuje na grafické značky pro bezpečnostní značení; použití na výkresech a schématech; použití v technické dokumentaci produktů/výrobků*) a technické výrobní dokumentaci a použití k informaci pro veřejnost. Tato norma je určena zejména technickým komisím pro přípravu norem v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu 108 IEC. Jednou z odpovědností technické komise je používat všude, kde je to možné, horizontální normy při zpracování jejích publikací. Obsah této horizontální normy nebude platit, pokud nebude jmenovitě zařazený nebo zahrnutý do příslušné publikace.