Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 61496-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332206
Katalogové èíslo 84146
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)
Anglický název Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR)
Datum vydání 01.10.2009
Datum ukonèení platnosti 11.01.2022
Datum úèinnosti 01.11.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
31.260 - Optoelektronika. Laserová zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 61496-32008
IEC 61496-32008
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
507798ČSN CLC/TS 61496-3 2009Z111.01.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507797ČSN EN IEC 61496-3 2019
Anotace

ČSN CLC/TS 61496-3 Elektrické snímací ochranné zařízení (ESPE) se používá u strojních zařízení, u kterých může dojít k poranění osob. Zajišťuje ochranu uvedením stroje do bezpečného stavu předtím, než může být osoba vystavena nebezpečné situaci. Tato Část doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly v IEC 61496-1 tak, že předepisuje zvláštní požadavky pro návrh, konstrukci a zkoušení elektrického snímacího ochranného zařízení (ESPE) pro zajištění bezpečnosti strojního zařízení využívajícího aktivní optoelektronická ochranná zařízení, jejichž snímací funkce je založena na rozptylném odrazu (AOPDDR). Konkrétní kapitoly nebo články Části 1, které nejsou uvedeny v této Části 3, zůstávají v platnosti, pokud přicházejí v úvahu. Pokud je v této Části uvedeno "Doplňuje se", "Mění se" nebo "Nahrazuje se", má se příslušným způsobem upravit odpovídající text Části 1. Doplněné přílohy jsou označeny AA, BB atd. Každý typ stroje představuje vlastní konkrétní nebezpečí (rizika) a účelem této normy není doporučovat způsob použití ESPE pro každý konkrétní stroj. ESPE se má použít na základě dohody mezi dodavatelem zařízení, uživatelem stroje a orgánem dohledu. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu příslušná mezinárodně platná doporučení, např. ISO/TR 12100.