Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 62046
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332207
Katalogové èíslo 84145
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranného zařízení pro snímání přítomnosti osob
Anglický název Safety of machinery - Application of protective equipment to detect the presence of persons
Datum vydání 01.10.2009
Datum ukonèení platnosti 02.05.2021
Datum úèinnosti 01.11.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 620462008
IEC/TS 620462008
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506706ČSN CLC/TS 62046 2009Z102.05.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75122ČSN CLC/TS 62046 2006
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506705ČSN EN IEC 62046 2019
Anotace

ČSN CLC/TS 62046 Tato technická specifikace poskytuje informace o použití ochranného zařízení, které využívá snímací přístroj (přístroje) pro snímání (detekci) přítomnosti osoby (osob) v prostoru nebo přibližující se k prostoru, s cílem snížit nebo minimalizovat riziko způsobené nebezpečnými částmi strojních zařízení, bez používání fyzických zábran. Cílem této specifikace je podpora pro komise vypracovávající normy odpovědných za tvorbu norem týkajících se strojů (normy "C"), konstruktérů, výrobců a opravářů strojů, organizací z oblasti certifikace bezpečnosti strojů, kontrolních orgánů a dalších, kteří se zabývají použitím ochranných zařízení strojních zařízení. Na obrázcích jsou znázorněny všeobecné souvislosti a předpokládané použití této specifikace. Texty jednotlivých kapitol této specifikace, platí pro všechna ochranná zařízení zahrnutá v rozsahu platnosti a dále obsahuje pokyny pro použití konkrétních druhů ochranného zařízení. Tato stanoví požadavky na volbu, umístění, sestavu a přejímku ochranných zařízení pro snímání (detekci) přítomnosti osob s cílem ochránit tyto osoby před nebezpečnou částí (částmi) strojních zařízení při průmyslovém použití. Tato technická specifikace platí pro použití elektrických snímacích ochranných zařízení (ESPE) předepsaných v IEC 61496 (všechny části) a rohoží a podlah citlivých na tlak předepsaných v ISO 13856-1. Bere v úvahu vlastnosti strojních zařízení, ochranných zařízení, okolního prostředí a vzájemného působení osob ve věku 14 let a starších. Ochranné zařízení popsané v této specifikaci je možné zvolit, pokud provoz stroje vyžaduje častý přístup, vzájemné působení obsluhy a stroje, dobrou viditelnost stroje nebo procesu, nebo pokud je obtížné zajistit stálou bezpečnost. Některé vlastnosti konkrétních strojů však mohou vyloučit použití ochranného zařízení jako jediného ochranného opatření. Příklady takových vlastnosti strojů jsou: možnost odlétnutí materiálů, třísek nebo části součástí ze strojního zařízení; riziko poranění tepelným nebo jiným zářením; nepřijatelné hladiny hluku. Prostředí, které by mohlo nepříznivě ovlivnit funkci ochranného zařízení a zpracovávaný materiál, který může ovlivnit účinnost ochranného opatření. Pokud takové situace existují, mohou se vyžadovat doplňková nebo další bezpečnostní opatření. Příkladem doplňkového opatření, které se může za těchto okolností použít, jsou místní ochranné kryty pro zabránění odlétnutí materiálu.