Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TR 15276-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389280
Katalogové èíslo 83839
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a údržba
Anglický název Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 2: Design, installation and maintenance
Datum vydání 01.08.2009
Datum ukonèení platnosti 01.08.2019
Datum úèinnosti 01.09.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TR 15276-22009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83294ČSN P CEN/TR 15276-2 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507510ČSN EN 15276-2 2019
Anotace

ČSN P CEN/TR 15276-2 Tento dokument stanovuje požadavky a popisuje metody pro navrhování, instalaci, zkoušení, údržbu a bezpečnost aerosolových hasicích zařízení, charakteristiky hasiva a druhy požárů, pro které je aerosol vhodným hasivem. Tento dokument se rovněž zabývá použitím aerosolových hasicích zařízení pro aplikace s úplným zaplavením v obvykle neobývaných a nepřístupných prostorech, především se to týká budov, závodů a jiných specifických aplikací využívajících elektricky nevodivá aerosolová hasiva, o nichž jsou k dispozici dostatečné údaje umožňující validaci technických parametrů příslušným nezávislých orgánem. Tento dokument je normou pokrývající výhradně aerosoly. Tento dokument neplatí pro aplikace k potlačení výbuchu. Záměrem tohoto dokumentu není oznamovat schválení uvedených hasiv příslušnými orgány, neboť i jiná hasiva mohou být ve stejné míře přijatelná. Tento dokument platí pro hasiva, která splňují CEN/TR 15276-1.