Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 14816
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389270
Katalogové èíslo 83838
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Vodní sprejová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
Anglický název Fixed firefighting systems - Water spray systems - Design, installation and maintenance
Datum vydání 01.08.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 148162008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82899ČSN P CEN/TS 14816 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN/TS 14816 Tato technická specifikace stanovuje požadavky a uvádí doporučení týkající se navrhování, instalace a údržby pevně zabudovaných zaplavovacích vodních sprejových zařízení, a to jak uvnitř i vně budov a průmyslových objektů i v jiných stavebních objektech. Tato technická specifikace se zabývá pouze použitím těch typů sprinklerů a sprejových hubic, které jsou specifikovány v EN 12259-1. Požadavky a doporučení v této technické specifikaci lze rovněž použít v případě jakéhokoli doplňku, rozšíření, opravy nebo jiné úpravy vodního sprejového zařízení. Tato technická specifikace se nezabývá sprinklerovými zařízeními. Tato technická specifikace se zabývá nebezpečími, provedením zásobování vodou, používanými komponenty, instalací a zkoušením zařízení, údržbou, jakož i rozšiřováním stávajících zařízení; také charakterizuje konstrukční detaily budov, které jsou nutné pro vyhovující provedení vodních sprejových zařízení, která odpovídají této technické specifikaci. Všeobecné zásady mohou být použitelné i v jiných případech (např. námořní použití), přičemž pro tato jiná použití budou muset být s určitostí vzaty v úvahu doplňující záležitosti. Vodní sprejová zařízení podle této technické specifikace musí být konzultována s příslušným orgánem.