Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 614-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833501
Katalogové èíslo 83831
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady
Anglický název Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and general principles
Datum vydání 01.07.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
13.180 - Ergonomie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 614-1+A12009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76679ČSN EN 614-1 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 614-1+A1 Tato norma je jednou z evropských norem uvádějících specifická témata obsažená v EN ISO 12100-1 a EN ISO 12100-2 a považovaná za důležitá pro bezpečnost strojních zařízení. Tato evropská norma stanovuje ergonomické zásady, které mají být uplatněny v procesu navrhování strojních zařízení. Platí pro vzájemné působení mezi obsluhou a strojními zařízeními od instalace a provozu až po demontáž, a stanovuje zásady, které se mají brát v úvahu při ochraně zdraví, bezpečí a pohody pracovníků obsluhy. Tato evropská norma poskytuje rámec, v němž se má aplikovat řada specifických ergonomických norem a dalších souvisejících norem týkajících se návrhů strojních zařízení. Ergonomické zásady uvedené v této evropské normě platí pro celou řadu lidských schopností a vlastností vedoucích k zajištění bezpečnosti, zdraví a pohody a celkové výkonnosti systému.