Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0802
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730802
Katalogové èíslo 83429
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
Anglický název Fire protection of buildings - Non-industrial buildings
Datum vydání 01.05.2009
Datum ukonèení platnosti 01.01.2024
Datum úèinnosti 01.06.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.01 - Ochrana proti ohni obecně
91.040.30 - Stavby pro bydlení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
92243ČSN 73 0802 2009Z101.01.2024
97969ČSN 73 0802 2009Z201.01.2024
509104ČSN 73 0802 2009Z301.01.2024
510826ČSN 73 0802 2009Z401.01.2024
517965ČSN 73 0802 2009Z501.01.2024
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60053ČSN 73 0802 2000
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
517952ČSN 73 0802 ed. 2 2023
Anotace

ČSN 73 0802 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů ) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.