Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14394+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075307
Katalogové èíslo 83274
Název dokumentu Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, se jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší pracovní teplotou 110 °C
Anglický název Heating boilers - Heating boilers with forced draught burners - Nominal heat output not exceeding 10 MW and maximum operating temperature of 110 °C
Datum vydání 01.05.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14394+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76261ČSN EN 14394 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14394+A1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, výrobu, bezpečný provoz a hospodárné využívání energie a metody zkoušení pro standardní kotle (kotle v běžném provedení) a nízkoteplotní kotle ("kotel" ve smyslu "kotlové těleso") o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 10 MW, které jsou vyrobeny z oceli a z litiny a jsou vybaveny hořáky samostatně uváděnými na trh v souladu s příslušnými normami (pro hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením viz EN 676 a pro rozprašovací hořáky na kapalná paliva viz EN 267). Kotle jsou v souladu s pokyny výrobce kotle provozovány buď s podtlakem ve spalovací komoře (kotle s přirozeným tahem), nebo s tlakem ve spalovací komoře (přetlakové kotle). Tato evropská norma stanovuje požadavky na kotle s běžnými pracovními teplotami od 100 °C do 110 °C, které mají "dvouplášťovou konstrukci": u kotlů, u nichž vypínací teplota bezpečnostního omezovače teploty není vyšší než 110 °C, se podle směrnice pro tlaková zařízení (PED) vyžaduje "správná technická praxe" (tj. bezpečný spolehlivý provoz), u kotlů, u nichž vypínací teplota bezpečnostního omezovače teploty je vyšší než 110 °C, jsou touto evropskou normou stanoveny požadavky směrnice pro tlaková zatížení (PED), jak je uvedeno v příloze ZB. Kotle podle této evropské normy jsou určeny pro otopné soustavy ústředního vytápění, v nichž se jako teplonosná látka používá voda, jejíž nejvyšší pracovní teplota je omezena na 110 °C a nejvyšší nastavená teplota omezovače teploty je 120 °C. Nejvyšší dovolený pracovní tlak je 10 bar.