Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60204-32 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332200
Katalogové èíslo 83125
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů
Anglický název Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 32: Requirements for hoisting machines
Datum vydání 01.04.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
53.020.01 - Zdvihací zařízení obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60204-322008
IEC 60204-322008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
58321ČSN EN 60204-32 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60204-32 ed. 2 Tato část IEC 60204 uvádí požadavky a doporučení pro elektrická zařízení zdvihacích strojů zaměřená na: - bezpečnost osob a majetku; - shodu řízení a provedeného úkonu; - snadnost údržby. Vysokého výkonu nemá být dosahováno na úkor těchto uvedených hledisek. Jako pomůcka pro pochopení vztahu mezi různými prvky zdvihacího stroje a k němu přidružených zařízení jsou uvedeny obrázky, které vyjadřují celkové blokové schéma typického manipulačního systému (skupiny jeřábů vzájemně koordinovaně spolupracujících) a blokové schéma typického jeřábu a jeho přídavného zařízení a ukazuje různé prvky elektrického zařízení, kterému je věnována tato norma. Tato část IEC 60204 platí pro použití elektrického a elektronického zařízení a jejich systémů ve zdvihacích strojích a v přidruženém zařízení. Termín "elektrický" používaný v této normě zahrnuje jak elektrická, tak elektronická hlediska (tj. "elektrické zařízení" znamená jak elektrické, tak elektronické zařízení. Termín "osoba" používaný v této normě se vztahuje na kteréhokoliv jedince a zahrnuje takové osoby, které jsou určeny a vyškoleny uživatelem nebo jeho zástupcem (zástupci) pro užívání a údržbu příslušného zdvihacího stroje. Zařízení, na které se vztahuje tato norma, začíná v místě připojení elektrického zařízení zdvihacího stroje (hlavní vypínač jeřábu) ke zdroji elektrické energie a zahrnuje napájecí soustavy a ovládací vedení umístěná vně zdvihacího stroje, např. ohebné kabely nebo přípojnicové rozvody.. Požadavky na elektrická zařízení v budovách viz IEC 60364. Tato norma platí pro zařízení nebo jeho části, které pracují se jmenovitými napájecími napětími nepřesahujícími 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a se jmenovitým kmitočtem nepřesahujícím 200 Hz. Vyšší napětí viz IEC 60204-11. Dodatečné a zvláštní požadavky je možno uplatnit na elektrická zařízení zdvihacích strojů, které - jsou určeny pro používání ve volném prostoru (tj. vně budov nebo jiných ochranných konstrukcí); - manipulují s potenciálně výbušným materiálem nebo jej dopravují (např. barvy nebo piliny); - které jsou určeny pro používání v potenciálně výbušných a/nebo hořlavých ovzduších; - jsou určeny pro používání v dolech. Pro účely této normy zdvihací stroje zahrnují jeřáby všech typů, vrátky všech typů a skladištní stroje. Patří sem tyto skupiny zařízení: - mostové jeřáby; - pojízdné jeřáby; - věžové jeřáby; - otočné jeřáby se sklopným ramenem; - portálové jeřáby; - konzolové jeřáby; - plovoucí jeřáby; - vrátky všech typů; - zdvihadla a příslušenství; - nakládací jeřáby; - lanové jeřáby; - nosná zařízení; - skladištní stroje; - jednokolejnicová zdvihací zařízení; - obkročné přepravníky; - pneumatikové portálové jeřáby (RTG). Tato norma nezahrnuje jednotlivá elektrická zařízení, s výjimkou jejich volby a montáže. 22.2.2009 Ing. František Valenta