Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 21003-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646423
Katalogové èíslo 82972
Název dokumentu Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 5: Vhodnost použití systému
Anglický název Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 5: Fitness for purpose of the system
Datum vydání 01.04.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 21003-52008
ISO 21003-52008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 21003-5 Tato technická specifikace ve spojení s dalšími částmi ISO 21003 specifikuje obecná hlediska pro vícevrstvé potrubní systémy určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) nebo pro vytápěcí systémy - za výpočtových tlaků a teplot odpovídajících třídě použití. Uvádí směrnici pro posuzování shody, která má být součástí plánu jakosti výrobce v rámci jeho systému jakosti. Tato technická specifikace zahrnuje:požadavky na materiály, součásti, spoje a sestavy uvedené v odpovídající části EN ISO 21003, požadavky na systém jakosti výrobce a zahrne také definice a postupy používané při certifikaci třetí stranou.