Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0848
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730848
Katalogové èíslo 82925
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
Anglický název Fire protection of buildings - Cable line
Datum vydání 01.04.2009
Datum ukonèení platnosti 01.10.2023
Datum úèinnosti 01.05.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.20 - Pitná voda
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
92252ČSN 73 0848 2009Z101.10.2023
502371ČSN 73 0848 2009Z201.10.2023
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
517820ČSN 73 0848 2023
Anotace

ČSN 73 0848 Tato norma platí pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně bezpečnostní zařízení a elektrická zařízení, která musí zůstat v provozu v případě požáru. POZNÁMKA: Základní požadavky požární bezpečnosti elektrických kabelových tras jsou uvedeny v ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb související s elektrickými zařízeními a rozvody jsou uvedeny v ČSN 73 0810. Při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují instalace kabelových tras, platí tato norma souběžně s ČSN 73 0834, a to pro měněné části budov nebo stanovených venkovních instalací. Navrženou změnou nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. V normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro požárně bezpečnostní zařízení v případě požáru. POZNÁMKA: U objektů, které svým charakterem provozu vyžadují podrobnější, případně odchylné řešení oproti této normě při řešení napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční se doporučuje zpracování expertizní zprávy nebo expertizního posudku jako součást požárně bezpečnostního řešení stavby podle zvláštního předpisu). Při zpracování "Expertizní zprávy" nebo "Expertizního posudku" se doporučuje vycházet pro řešení napájení el.energií z podrobné analýzy a hodnocení rizik provozované činnosti v posuzovaném objektu. Tato norma neplatí pro instalaci elektrických zařízení: - pro ochranu vod a ochranu životního prostředí, pokud přímo nesouvisí s požární bezpečností staveb; - pro instalaci bezpečnostních elektrických zařízení sloužících pro automatické ochrany proti elektrickému přetížení, vnitřním i vnějším poruchám; - pro instalaci vedení kabelových tras v hořlavých materiálech a na hořlavých materiálech; - pro kolektory a technické chodby, pro sdružené trasy městských podzemních komunikací; - pro instalaci vedení kabelových tras železničních tratí.