Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 4959
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 734959
Katalogové èíslo 82820
Název dokumentu Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách
Anglický název Platforms and roofs of platforms of state, regional and industrial railways
Datum vydání 01.04.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.100 - Stavba železnic
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
89694ČSN 73 4959 2009Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
50683ČSN 73 4959 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 4959 Tato norma platí pro projektování a stavbu nově navrhovaných nástupišť a nástupištních přístřešků na drahách celostátních, regionálních a na vlečkách normálního rozchodu pro rychlosti na přilelých kolejích do 160 km/h včetně. Norma platí i pro projektování a stavbu nástupišŤ a nástupištních přístřešků při změmě dokončené stavby (rekonstrukci) spojené s rozšířením, prodloužením nebo zvýšením nástupišť a prodloužením nástupištních přístřešků. Normu lze přiměřeně uplatnit i pro projektování a stavbu nástupišť a nástupištních přístřešků na tratích úzkorozchodných při dodržení požadavků ČSD Ž 8. Norma je aktualizována v návaznosti na vydání nových zákonů a vyhlášek, zejména vyhlášky MMR č. 369/2001 sb., ustanovení Technických specifikací pro interoperabilitu týkající se "osob s omezenou schopností pohybu a orientace" v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému (TSI PRM schválené rozhodnutím komise evropských společenství K(2007) 6633 ze dne 2007-12-21).