Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 0120
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 750120
Katalogové èíslo 82819
Název dokumentu Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky
Anglický název Water management - Terminology of hydrotechnics structures
Datum vydání 01.06.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.93 - Inženýrské stavby (názvosloví)
93.160 - Vodní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31197ČSN 73 6524 1986
31241ČSN 75 0123 1990
31242ČSN 75 0128 1988
31243ČSN 75 0129 1990
66844ČSN 75 0121 2003
68312ČSN 75 0124 2003
76633ČSN 75 0125 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 0120 Tato norma určuje základní termíny a jejich definice v hydrotechnice. Norma vznikla sloučením platných názvoslovných norem z oboru hydrotechniky. Všechny termíny v této normě je třeba chápat v souladu s názvem normy jako termíny hydrotechniky. Víceslovné termíny jsou v textu, neohrozí-li to jeho srozumitelnost, přiměřeně zjednodušeny. Tato zásada byla uplatněna i při formulaci termínů a definic v této normě. V normě obsažené termíny byly uvedeny do souladu s názvoslovím používaným v legislativě a v terminologických normách ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice a ČSN 75 0101 Vodní hospodářství - Základní terminologie. Při revizi byly doplněny anglické, německé a francouzské termíny. Pokud nejsou v normě uvedeny některé cizojazyčné termíny, nebyly buď v příslušném jazyce nalezeny nebo je jejich použití nevhodné, protože nesplňují požadavek ekvivalence např. pro svou obecnost.