Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15004-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389250
Katalogové èíslo 82624
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Návrh, instalace a údržba
Anglický název Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 1: Design, installation and maintenance (ISO 14520-1:2006, modified)
Datum vydání 01.01.2009
Datum ukonèení platnosti 01.07.2019
Datum úèinnosti 01.02.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15004-12008
ISO 14520-12006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82055ČSN EN 15004-1 2008
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507509ČSN EN 15004-1 2019
Anotace

ČSN EN 15004-1 Tento dokument stanovuje požadavky a uvádí doporučení pro navrhování, instalaci, zkoušení, údržbu a bezpečnost plynových hasicích zařízení v budovách, ve výrobních závodech nebo v jiných stavbách; rovněž jsou uvedeny charakteristické vlastnosti různých hasiv a typy požárů, pro něž jsou jednotlivá hasiva vhodná. Tento dokument popisuje zařízení s úplným zaplavením především pro budovy, výrobní závody a jiné specifické aplikace, které využívají elektricky nevodivá plynná hasiva, která po zásahu (výstřiku) nezanechávají žádná rezidua a pro něž jsou v současné době k dispozici dostatečné informace umožňující validaci hasicí schopnosti a bezpečnostních charakteristik příslušným nezávislým orgánem. Tento dokument neplatí pro potlačování výbuchu. Tento dokument není určen pro ověřování dále uvedených hasiv příslušnými orgány, neboť jiná hasiva mohou být rovněž přijatelná. Není zahrnut CO2, neboť je řešen jinými mezinárodními normami.