Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50490
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360065
Katalogové èíslo 82554
Název dokumentu Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém - Jednotky pro selektivní ovládání a monitorování jednotlivých světelných zdrojů
Anglický název Electrical installation for lighting and beaconing of aerodromes - Technical requirements for aeronautical ground lighting control and monitoring systems - Units for selective switching and monitoring of individual lamps
Datum vydání 01.01.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.120 - Stavba letišť
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 504902008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50490 Tato evropská norma uvádí všeobecné minimální rámcové požadavky pro jednotky, které jsou nezávislé na technologii používané pro ovládání a/nebo monitorování jednotlivých světel nebo jejich skupin v sériových obvodech leteckých pozemních návěstidel.