Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Oznaèení zákl. dokumentu TNI 34 1390
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341390
Katalogové èíslo 82433
Název dokumentu Ochrana před bleskem - Komentář k souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4
Anglický název
Datum vydání 01.12.2008
Datum ukonèení platnosti 01.09.2015
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace