Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1127-2+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389622
Katalogové èíslo 82043
Název dokumentu Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly
Anglický název Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining
Datum vydání 01.10.2008
Datum ukonèení platnosti 01.01.2015
Datum úèinnosti 01.11.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.230 - Ochrana proti výbuchu
73.100.01 - Zařízení pro hornictví obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1127-2+A12008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66600ČSN EN 1127-2 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
96382ČSN EN 1127-2 2014
Anotace

ČSN EN 1127-2+A1 Tato norma uvádí všeobecný návod pro ochranu a prevenci proti výbuchu v dolech a popisuje základní koncepci a metodiku pro konstrukci a provedení zařízení, ochranných systémů a součástí. Platí pro zařízení skupiny I, ochranné systémy a součásti, určené pro použití v podzemních částech dolů a těch částech povrchových instalací dolů, které jsou ohroženy důlním plynem a/nebo hořlavým prachem. Norma stanovuje metody pro identifikaci a hodnocení nebezpečných situací, které mohou vést k výbuchu, a uvádí příslušná požadovaná bezpečnostní opatření pro konstrukci a provedení. Toho je dosaženo: identifikací nebezpečí; posouzením rizik; vyloučením nebo minimalizací rizik; informacemi pro používání. Bezpečnosti zařízení, ochranných systémů a součástí může být dosaženo, jak je popsáno v EN 292­2:1991, odstraněním nebezpečí a/nebo omezením rizik, tj.: a) omezením rizik konstrukcí; b) bezpečnostními ochrannými zařízeními; c) informacemi pro použití; d) dodatečnými ochrannými opatřeními. Opatření podle a) (prevence) a b) (ochrana) proti výbuchům jsou uvedena v kapitole 6 této normy, opatření proti výbuchům podle c) jsou uvedena v kapitole 7 této normy. Opatření podle d) nejsou v této normě popsána. Tato opatření jsou uvedena v kapitole 6 EN 292-2:1991. Preventivní a ochranná opatření popsaná v této normě nemohou poskytnout požadovanou bezpečnostní úroveň, jestliže zařízení, ochranné systémy a součásti nejsou provozovány v souladu s jejich předpokládaným použitím, a jestliže instalace a údržba nejsou prováděny podle příslušných právních předpisů nebo požadavků. Tato norma platí pro jakákoliv zařízení, ochranné systémy a součásti, které jsou určeny pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato prostředí mohou vznikat v důsledku zpracovávaných hořlavých materiálů, materiálů používaných nebo uvolňovaných zařízením, ochrannými systémy a součástmi nebo od materiálů nacházejících se v blízkém okolí zařízení, ochranných systémů a součástí a/nebo od materiálů, ze kterých jsou zařízení, ochranné systémy a součásti vyrobeny. Protože trhací práce mohou uvolňovat výbušnou atmosféru, platí tato norma i pro zařízení používané pro trhací práce, bez ohledu na výbušniny a detonátory. Tato norma platí pro zařízení, ochranné systémy a součásti ve všech etapách jejich používání. Tato norma neplatí pro: - lékařská zařízení, která jsou určena pro používání v lékařském prostředí; - zařízení, ochranné systémy a součásti, u nichž je nebezpečí výbuchu vyvoláno výhradně přítomností výbušných látek nebo chemicky nestabilních látek; -zařízení, ochranné systémy a součásti, u nichž může dojít k výbuchu reakcí látek s jinými oxidačními činidly než je atmosférický kyslík nebo jinými nebezpečnými reakcemi nebo při jiných než atmosférických podmínkách; - zařízení určená pro používání v domácnostech a nekomerčním prostředí, kde může vzniknout prostředí s nebezpečím výbuchu pouze zřídka jako výsledek náhodného úniku topného plynu; - osobní ochranné pracovní prostředky zahrnuté ve Směrnici 89/686/EEC; - navrhování a konstrukci systémů, obsahujících očekávaný řízený proces spalování, pokud nemohou působit jako zdroje iniciace v prostředí s nebezpečím výbuchu; - doly, ve kterých se přirozeně nevyskytuje důlní plyn a/nebo hořlavý prach, a nadzemní části, jako jsou úpravny uhlí, koksovny apod., ve kterých se může vyskytovat výbušná atmosféra, které však nejsou součásti uhelného dolu. Tyto případy jsou pokryty EN 1127-1:1997.