Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12899-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 737030
Katalogové èíslo 81704
Název dokumentu Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky
Anglický název Fixed, vertical road traffic signs - Part 1: Fixed signs
Datum vydání 01.10.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.30 - Pomocná zařízení a instalace pro pozemní komunikace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12899-12007
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502796ČSN EN 12899-1 2008Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65949ČSN EN 12899-1 2003
80927ČSN EN 12899-1 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12899-1 Norma je první částí souboru norem pro stálé svislé dopravní značení, který sestává z pěti částí. Norma stanovuje požadavky, týkající se nových stálých dopravních značek neretroreflexních, retroreflexních, prosvětlovaných i osvětlovaných. Norma stanovuje mezní charakteristiky a kvalitativní třídy pro kompletní dopravní značky bez sloupků i se sloupky, štíty dopravních značek, činnou plochu, podpěrné konstrukce a vnější světelné zdroje. Stanovuje barevné a retroreflexní vlastnosti, případně jas značek nebo jejich osvětlení. Konstrukční požadavky na materiál značek a podpěrných konstrukcí zahrnují i požadované vlastnosti při statickém a dynamickém namáhání. Dále stanovuje úrovně vlastností, které musí být zachovány po vystavení materiálů umělým nebo přirozeným povětrnostním podmínkám. Příloha A je normativní, v názorných vyobrazeních jsou v ní uvedeny měřicí body pro stanovení horizontálního a vertikálního zatížení. Příloha ZA stanoví požadavky pro dopravní značky vyplývající z ustanovení Směrnice EU pro stavební výrobky, stanoví postup prokazování shody a označení CE. Národní příloha k této normě v návaznosti na požadavky příslušných právních předpisů a dosavadních zkušeností s používáním svislých dopravních značek v podmínkách ČR doplňuje a upřesňuje některá ustanovení ČSN EN 12899-1, zejména stanoví kvalitativní třídy pro parametry dopravních značek a jejich použití na různých kategoriích pozemních komunikací.