Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Oznaèení zákl. dokumentu TNI 33 2000-7-701
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 81699
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
Anglický název
Datum vydání 01.11.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
97.220.10 - Sportoviště
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

TNI 33 2000-7-701 Tato TNI obsahuje kompaktní požadavky na elektroinstalaci v prostorech s vanou a sprchou (včetně uvedených, modifikovaných a doplněných obrázků 701.1.mod., 701.2.mod., 701.3 mod., 4, 5) platné na území ČR s odkazy na způsoby provedení a dalšími požadavky v ostatních státech CENELEC v souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 :2007, dále navazující, informativní, doplňující, nebo upřesňující důležitá ustanovení vážící se k ČSN 33 2000-4-482:1997, informativní, doplňující, nebo upřesňující důležitá ustanovení pro osvětlení těchto prostorů, především ustanovení požadovaná hygieniky, návaznost na vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a návaznost na vyhlášku č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a jejich příslušenství.