Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60664-5 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330420
Katalogové èíslo 81300
Název dokumentu Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm
Anglický název Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 5: Comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2 mm
Datum vydání 01.07.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.080.30 - Izolační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60664-52007
IEC 60664-52007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70588ČSN EN 60664-5 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60664-5 ed. 2 Evropská norma EN 60664-5 specifikuje hladiny vlhkosti s ohledem na účinky vlhkosti na povrchové cesty. Tato Část zavádí následující kritéria pro dimenzování, která musí být vzata v úvahu společně: - nové hodnoty minimálních vzdáleností pro rozměry do 2 mm při stupních znečištění 2 a 3, které jsou přesnější než jsou vzdálenosti stanovené v tabulce F.2 Části 1; - kratší minimální povrchové cesty pro desky s plošnými spoji a rovnocenné konstrukce při stupni znečištění 3 než jsou cesty v tabulce F.4 Části 1; - stanovení minimálních povrchových cest pro zabránění přeskoku na izolačních površích, hodnoty jsou založeny na charakteristikách vodní adsorpce materiálu; - stanovení minimálních povrchových cest pro zabezpečení přiměřené izolační odolnosti v podmínkách vlhkosti. Příloha B specifikuje zkušební metodu na adsorpci vody pro zařazení neklasifikovaného izolačního materiálu do příslušných skupin vodní adsorpce.