Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 6327
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 385573
Katalogové èíslo 81277
Název dokumentu Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem
Anglický název Gas analysis - Determination of the water dew point of natural gas - Cooled surface condensation hygrometers
Datum vydání 01.07.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.060 - Zemní plyn
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 63272008
ISO 63271981
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
28711ČSN 38 5573 1993
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 6327 popisuje vlhkoměry používané pro určování rosného bodu vody v zemním plynu detekcí kondenzace vodní páry, ke které dochází na chlazeném povrchu, nebo kontrolou stability tohoto kondenzátu na tomto povrchu. Rosný bod vody upraveného zemního plynu v přepravních plynovodech leží mezi -25 °C a +5 °C, což odpovídá koncentraci vody 50 až 200 ppm (VIV) v závislosti na tlaku plynu. Vlhkoměry zvažované v této normě mohou být použity pro určení tlaku vodní páry bez nutnosti kalibrace v systému pracujícím za celkového tlaku většího nebo rovného atmosférickému. Vztah mezi parciálním tlakem vodní páry a pozorovaným rosným bodem znamená, že tato metoda je kvalitativně absolutním měřením. Pokud zkušební atmosféra obsahuje plyny, které kondenzují při teplotě v oblasti nebo nad oblastí rosného bodu vody, je velmi obtížné detekovat kondenzovanou vodní páru.